سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
شنبه 28 دی 1398
جستجو
  درباره کتابخانه » مقررات استفاده » شرایط عضویت
حداقل شرایط عضویت

کتابخانه مي‌تواند گروههاي ذيل را به عضويت بپذيرد:

الف- کارکنان شاغل‌و‌بازنشسته بانک‌مرکزي‌و موسسات وابسته (تکميل فرم الف و يک قطعه عکس 4×3)

ب- کارکنان بخشهاي تحقيقاتي و آموزشي بانکها (تکميل فرم الف و فرم ب و دو قطعه عکس 4×3 )

ج- اساتيد‌و‌دانشجويان سطح کارشناسي‌ارشد و بالاتر‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور( تکميل فرم الف و فرم ج و دو قطعه عکس 4×3)
 


  

حداقل User Defined Table

There are no columns defined. First Manage User Defined Table to create columns and setup the table.
  

حداقل کتابشناسي انتشارات بانک مرکزي

  

حداقل سيمرغ

  

نوآور

حداقل

  حق انتشار 2020 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران