سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 24 آذر 1398
جستجو
  خدمات کتابخانه » پایگاه‌های اطلاعاتی » پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراک شده بین‌المللی
حداقل پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراک شده بین‌المللی

پایگاه‌های اشتراک شدۀ بین‌المللی
 

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

OECD

اقتصادی و کشاورزی

مجلات، کتاب‌های الکترونیکی و گزارش 

اشتراک

World Bank E-Library

اقتصادی

مجلات و کتاب‌های الکترونیکی

اشتراک

WDI

اقتصادی

مجلات و کتاب‌های الکترونیکی

اشتراک

WDR

اقتصادی

مجلات و کتاب‌های الکترونیکی

اشتراک

   

کتابخانه دیجیتالی حداقل

  

سامانه مدیریت محتوای فیزیکی حداقل

  

پایگاه‌های اطلاعاتی حداقل

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران