سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
شنبه 28 دی 1398
جستجو
  پایگاه​‌های اطلاعاتی » OECD
حداقل درج متن/HTML

عنوان: OECD iLibrary
 
پوشش زمانی : متفاوت براساس تاریخ انتشار مدارک
 
پوشش جغرافیایی : کشورهای جهان
 
موضوع : اقتصاد و توسعه
 
دوره روزآمد شدن : متفاوت براساس تاریخ انتشار مدارک
 
پوشش اطلاعاتی : این پایگاه اطلاعاتی متشکل از کتابها، نشریات، آمارها و گزارشهای کاری گروه است. از طریق این پایگاه می‌ توان به اطلاعات تمام متن مندرج در نشریات زیر دسترسی یافت :

OECD Observer

OECD Economic Outlook 

OECD Economic Outlook Statistics and Projections

Quarterly National Accounts

Energy Prices and Taxes

نحوه دسترسی: از طریق IP

  آدرس دسترسی :  http://www.oecd-ilibrary.org

  راهنمای استفاده

 

  

حداقل تصویر روز

  

حداقل سيمرغ

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2020 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران