سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
شنبه 28 دی 1398
جستجو
  پایگاه​‌های اطلاعاتی » Econlit
حداقل درج متن/HTML

   

عنوان:  EconLit with Full text
 
ناشر : Ebsco
 
پوشش زمانی : از سال 1969-
 
پوشش جغرافیایی : کشورهای جهان
 
موضوع : اقتصاد، امور مالی، بازاریابی، مدیریت و ...
 
دوره روزآمد شدن : متفاوت بر اساس دوره انتشار نشریات مختلف
 
پوشش اطلاعاتی : این پایگاه اطلاعاتی مشتمل بر 580 عنوان نشریه تمام متن معتبر در زمینههای موضوعی اقتصاد، امورمالی، بازاریابی، مدیریت و .... است که کتابخانه بانک مرکزی به مقالات مندرج در کلیه نشریات این پایگاه به صورت تمام متن دسترسی دارد.
 
نحوه دسترسی : از طریق IP
 
آدرس دسترسی : http://search.epnet.com
 

 

 

  

حداقل تصویر روز

  

حداقل سيمرغ

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2020 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران