سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 24 آذر 1398
جستجو
  پرسش های متداول
حداقل پرسش‌های متداول کتابخانه

جزئیات بیشتر

سئوال: GDP جهانی و قیمت جهانی و صادراتی کالاها
منبع پاسخگویی: 1- Trade and Development Report (UNCTAD) ؛ 2- United nations conference on trade and development
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: ارزش افزوده اقتصادی بر حسب استان
منبع پاسخگویی: سالنامه آماری کشور فصل حسابهای ملی
دریافت فایل:

سالنامه آماری کشور

ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی بر حسب استان : 1385

جزئیات بیشتر

سئوال: ارکان بانک مرکزی و شرح وظایف آن
منبع پاسخگویی: 1- کتاب مرجع، مجموعه پولی و بانکی، صفحه 289
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: اسناد مبادله شده و چکهای برگشتی
منبع پاسخگویی: 1- سالنامه آماری کشور/ بازارهای مالی/تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی؛ 2- سایت بانک/ شاخص‌های ماهانه اقتصادی؛ 3- سایت آمار ORG / سالنامه آماری
دریافت فایل:

 سایت بانک

جزئیات بیشتر

سئوال: اشتغال در بخش کشاورزی
منبع پاسخگویی: 1- سالنامه آماری کشور/ فصل نیروی انسانی/ جدول شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت؛ 2- سایت آمار/سری های زمانی/ نیروی انسانی/سهم بخشهای عمده فعالیت از سال 1376-
دریافت فایل:

AMAR.ORG

جزئیات بیشتر

سئوال: اشتغال در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات
منبع پاسخگویی: 1- سالنامه آماری کشور/ فصل نیروی انسانی/ جدول شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت ؛ 2- نتایج آمارگیری نیروی کار از سال 1384- ؛ 3- سایت آمار/سری های زمانی/ نیروی انسانی/سهم بخشهای عمده فعالیت از سال 1376-
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: اعتبارات اسنادی (LC) و امور گمرکی
منبع پاسخگویی: 1- سایت سازمان مدیریت صنعتی
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: آمار اقتصادی- تجاری- پولی کشورهای عضو اکو
منبع پاسخگویی: 1- IFS؛ 2- Direction of Trade Statistics (DTS)
دریافت فایل:

 IFS

جزئیات بیشتر

سئوال: آمار بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل کشور)
منبع پاسخگویی: 1- سایت بانک / نشریات و پژوهش‌ها / نشريات ادواری / گزيده آمارهای اقتصادی / بخش تراز پرداخت‌ها جدول شماره 3
دریافت فایل:

 سایت بانک

جزئیات بیشتر

سئوال: آمار کارگاههای صنعتی کشور
منبع پاسخگویی: 1- نتایج بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (اداره آمار اقتصادی) از سال 1353-1386 ؛ 2- سالنامه آماری کشور؛ 3- سایت بانک/آمار و داده ها/آمارهای اقتصادی/سری زمانی شاخص صنعت
دریافت فایل:

 سایت بانک

صفحه 1  از  12 اولین   قبلی   [1]   2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   آخرین  

  

حداقل User Defined Table

There are no columns defined. First Manage User Defined Table to create columns and setup the table.

  

کتابخانه دیجیتالی حداقل

  

سامانه مدیریت محتوای فیزیکی حداقل

  

پایگاه‌های اطلاعاتی حداقل

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران